ve spolupráci s

Podmínky portálu Ušetřeno-Moneta.cz

Ušetřeno.cz s.r.o.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00
IČO: 24684295,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891
Ušetřeno s.r.o.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00
IČO: 27388239,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115735
pro využívání služeb prostřednictvím webové portálu www.usetreno-moneta.cz.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., IČO: 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 („US“) a společnosti Ušetřeno s.r.o., IČO: 27388239, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 115735 („USFS“) (společně jako „Společnosti“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.usetreno-moneta.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy. 1.2USFS je společností poskytující prostřednictvím Webového portálu v oblasti finančních služeb (zejména půjčky, hypotéky a konsolidace) zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr těchto služeb či produktů se společností MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 14000 IČO: 25672720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403 („Dodavatel“). 1.3Osobní údaje Uživatele a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím Webového portálu či telefonního hovoru Společnosti zpracovávají pro účely zprostředkování možnosti uzavření smlouvy s Dodavatelem („Smlouva“). Společnosti generují zisk z provizí od Dodavatele za zprostředkování uzavření Smlouvy s Uživatelem. Činnost Společností je nezávislá od obchodní činnosti Dodavatele. 1.4Znění Obchodních podmínek mohou Společnosti měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 1.5Při komunikaci se Společnostmi a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společností, je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnostem je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

2.1Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu („Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“). Potvrzení Objednávky bude Uživateli bez zbytečného odkladu zasláno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři či sdělenou v rámci telefonního hovoru. 2.2Uživatel bere na vědomí, že pro účely zprostředkování uzavření Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společností telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktován. 2.3Společnosti neodpovídají za to, že Dodavatel s Uživatelem Smlouvu uzavře za podmínek uvedených na Webovém portálu. 2.4Smlouvu uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele, které se týkající poskytované služby či produktu a porozuměl jim. 2.5Uživatel dále bere na vědomí, že odesláním Objednávky jsou Společnosti oprávněny pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, Dodavateli.

3.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společností či je neoprávněně užít. 3.2Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společností a který je v souladu s jeho určením. 3.3Společnosti nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením. 3.4Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společností, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 4.2Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společností jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu.

5.NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

5.1V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění („zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a USFS také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek. US prostřednictvím Webového portálu nevykonává činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru.5.2USFS je na základě oprávnění k činnosti uděleného Českou národní bankou oprávněny k výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.5.3USFS při své činnosti vykonává výlučně činnost samostatného zprostředkovatele. USFS nevykonává činnost vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného zprostředkovatelského úvěru ani zahraničního zprostředkovatele.5.4USFS provozuje svou činnost s odbornou péčí. USFS jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně.5.5USFS může při své činnosti poskytnout Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského úvěru. USFS však neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru.5.6USFS udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.5.7K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby příslušný též finanční arbitr. Kontakt možno získat na webovém portálu www.finarbitr.cz.5.8Orgánem dohledu nad činností Společností při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka. Kontakt možno získat na webovém portálu www.cnb.cz.5.9Pro činnost USFS při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru se neužije článek 6.5 těchto Obchodních podmínek.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 6.2Společnosti udržují a uplatňují systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností. Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v samostatném dokumentu umístěném na Webovém portálu www.usetreno.cz/reklamacni-rad 6.3Pro účely kontaktování Společností včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společností uvedené v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa reklamace@usetreno-moneta.cz či telefonní kontakt +420 226 258 707. 6.4Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 6.5Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz. 6.6Pokud vztah mezi Společnostmi a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.